Board of Directors

President:

Deputy President:

Deputy President:

Deputy President:

Treasurer:

Member:

Member:

Team Doctor:

Member:

Member:

Member:

Member:

Member:

Member:

Member:

 

Andreas Marangos

George Papageorgiou

George Loizidies

Petros Hadjiloizou

Panayiotis Georgiou

Andreas Odysseos

Stelios Prokopiou

Demos Neophytou

Antigonos Theodorou

Franginos Theodorou

Constantinos Demitriadies

Sofronis Chritodoulou

Katerina Mina

Constantina Pafiti

Androulla Kourdoula